Brukervilkår - Havfersk AS 


1 Generelle bestillingsvilkår

I det følgende vil du finne de gjeldende bestillingsvilkårene for varene Havfersk AS leverer, samt tjenestene Havfersk AS yter. 
Sjømaten som gjøres tilgjengelig på Havfersk sine salgskanaler, vår app eller nettside, anses som tilbud. Bestillinger regnes som aksept, og følges opp med en bestillingsbekreftelse fra Havfersk AS. 


Til dette gjøres det følgende forbehold: 
- Kjøper må være en myndig person over 18 år.  

- Vi leverer kun til Norges fastland.

- Vi leverer i utgangspunktet kun til våre angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser til våre angitte tidspunkt. Avvik fra dette må avtales med Havfersk AS, og ekstra kostnader vil kunne påløpe. Prisanslag vil imidlertid kunne gis på forespørsel. 


2 Definisjon av parter  
Selger er: Havfersk AS, org. nr. 918 314 393 MVA, Adresse: Postvegen 607, Postnummer: 6040, By: Vigra, og blir i det følgende benevnt «Havfersk AS», «Havfersk», «selger», «vi», «oss», «vår», «våre» eller «vårt». Vi kan nås på 93063652 eller guttulsrud@havfersk.no.

 
Kjøper er: En (naturlig) person over 18 år eller juridisk person, som blir bekreftet som kjøper i bestillingsbekreftelsen. I det følgende blir kjøper benevnt «kjøper», «kunde(r)» «bruker», «du», «deg», «din» og/eller ved navn oppgitt ved bestilling.  


3 Bestillings- og avtaleprosess  
Ved bestilling er bindende avtale inngått. Avtalen etterfølges av en bestillingsbekreftelse sendt fra selger til kjøper.  
Vi gjør det vi kan for å levere gode kvalitetsvarer til deg. Dersom vi ikke klarer å levere, forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Du vil i tilfellet bli varslet. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, vil vi gi deg flere valgmuligheter: 


1. Tilpasse bestillingen etter tilgjengelige produkter • Kjøper med en bestilling som ikke kan oppfylles fra selgers side vil bli tilbudt andre tilgjengelige varer fra selgers sortiment

2. Utsette leveringstidspunktet • Selger foreslår nytt leveringstidspunkt med akseptfrist

3. Kansellere bestillingen • Kjøpers krav på varen (e) og selgers krav på betaling opphører


4 Priser og betaling  

Alle prisene som oppgis inkluderer merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Dersom det ikke er totalprisen som er oppgitt, vil dette fremkomme ved bestillingen. 


Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endringer i verdikjeden. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.  


For våre kunder gjøres kjøpesummen opp ved faktura. Denne blir tilsendt oppgitt bostedsadresse og/eller mailadresse. 
Havfersk forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lite tilgjengelig informasjon om sin finansielle situasjon eller i en svak økonomisk stilling kan Havfersk kreve forhåndsbetaling.  


Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, kunne bli sendt til inkasso. Havfersk har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.  


Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt. I slike tilfeller vil betalingskrav frafalle. Har betaling allerede skjedd vil kjøpesummen bli refundert.  


5 Levering og forsinkelse  
Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på den tilsendte bestillingsbekreftelsen.  


Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.  


Havfersk har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 8 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Levering kan imidlertid kun finne sted mellom kl. 06.00 og 22.30. 
 

Reklamasjon  
Havfersk forholder seg til Lov av 21. Juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp vedrørende gjeldende regler om reklamasjon.  


Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Kjøper må innen rimelig tid melde fra om feil eller mangler ved varen. Det gjøres oppmerksom på at varens art – sjømat som fort kan forringes ved feil oppbevaring, behandling osv.- tilsier at reklamasjons- og meldefrister er relativt korte. 


Feil og mangler ved varen, heving av kjøp og/eller reklamasjon kan meldes til guttulsrud@havfersk.no eller 99333805. Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.  
 
Bestillinger som ikke kunne leveres eller ikke ble hentet
Havfersk tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot i samsvar med avtalen. Kunden vil ved uavhentede leveringer måtte betale det fulle beløp. 


Ved hentepunktslevering på en av Havfersk sine ruter: Dersom du ikke henter bestillingen på avtalt sted til avtalt tid vil varer som skal oppbevares i bestemte temperaturer (slik som frysevarer eller kjølevarer) potensielt forringes og/eller reduseres i kvalitet.   
Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt, må Havfersk motta beskjed om dette senest 12 timer før det tidligste tidspunktet for avhenting for å få refundert totalsummen for bestillingen. Det er kun anledning til å hente varene på et annet tidspunkt dersom dette på forhånd er avtalt.  


Ved levering til bestemt adresse utenom ruter: Dersom du ikke stiller beredt på den avtalte leveringsadresse når vi kommer med varene i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å kontakte deg. Om varene ikke kan hensettes, vil de bringes tilbake til lokalet der fisken oppbevares. Frysevarer, kjølevarer og andre varer som skal oppbevares i bestemte temperaturer vil potensielt forringes eller reduseres i kvalitet. Derfor er det viktig at Havfersk mottar beskjed om man er forhindret fra å motta varene senest 12 timer før levering. Er ikke beskjed mottatt 3 timer før leveringstidspunktet vil det fulle beløpet bli fakturert. 
 
Angrerett  
Det er ingen angrerett for levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. angrerettsloven § 22 (1) bokstav b. Heller ingen angrerett har kunden når det gjelder levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, jf. angrerettsloven § 22 (1) bokstav g. 

Det gis dermed ingen angrerett for levering av fersk sjømat. 


Skulle det oppstå et problem, oppfordres kunden å ta kontakt med Havfersk uten opphold. På denne måten kan vi i noen tilfeller kunne løse situasjonen på en praktisk og god måte, og dermed holde kunden skadesløs. 


Kundens plikter  
Vi ber om at våre kunder benytter seg av våre salgskanaler – hovedsakelig vår app. For å kunne benytte seg av appen er det nødvendig med innlogging. For å finne ut hvordan vi behandler opplysninger knyttet til personvern – se vår personvernerklæring. 


Kunder som ønsker å bestille Havfersk sine produkter må forholde seg til de til enhver tid gjeldende vilkår, samt de enhver tid gjeldende lover og regler. Kunden gjøres oppmerksom på at den registrerte brukeren kobles til kunden som person. Av den grunn oppfordres kunden til å utvise forsiktighet med sine kontoopplysninger. Andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk vil være kundens ansvar, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Havfersk sin side.  


En brukerkonto kan kun gjelde for en person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

 
Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å  
• Oppgi riktig og komplett informasjon

• Avstå fra registrering og bruk om man ikke er myndig

• Oppfylle avtaleforpliktelser som oppstår ved bruk


Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å  


• Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre  

• Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

• Godta vår personvernerklæring


Ansvarsfraskrivelse
Havfersk er kun ansvarlig for direkte økonomisk tap ved påvist feil, mangler eller manglende levering. Ansvar for direkte økonomisk tap foreligger det likevel ikke hvis Havfersk kan bevise at mangelen skyldes forhold utenfor Havfersk sin kontroll, og som Havfersk ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  
Havfersk er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. 


Force majeure
Er Havfersk forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av en omstendighet partene ikke kan råde over, som for eksempel ekstremt vær, brann, krig, stort oljesøl, ekspropriasjon, uforutsette militære innkallelser, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Havfersk fritatt for alt ansvar utover kreditering av den avtalte kjøpesum. 


Tvister og lovvalg  
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår Havfersk sin virksomhet hører inn under de ordinære domstoler under norsk lov, med Oslo tingrett som verneting.  
 

Forbehold  
• Havfersk forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort, forsøkt varslet og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av
kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.  

• Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.  

• Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.  

• For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser.  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.  

• Havfersk sin nettside og app kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Havfersk har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.  


Opphavsrettigheter og varemerke
Havfersk er et registrert varemerke av Havfersk AS.  

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.  
Alt innhold på disse nettsidene av Havfersk eller underleverandør er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. vår app kan ikke lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Havfersk.  


Havfersk AS
28.08.17